Kuusaa Walaloo: Poems

Kuusaa Walaloo is a collection of Oromo poems. It was created by Shegersoft, a software development company based in Ethiopia. The app contains over 500 poems, which can be read or listened to. It also includes a search function and the ability to share poems with others.

To use Kuusaa Walaloo, you first need to download the app from the Google Play Store. Once you have installed the app, you can open it and start browsing the poems. You can search for poems by keyword, author, or title. You can also listen to poems by clicking on the play button.

If you find a poem that you like, you can share it with others by clicking on the share button. You can also save poems to your favorites list.

Kuusaa Walaloo is a great way to learn about Oromo culture and to enjoy the beauty of Oromo poetry. It is a must-have app for anyone interested in Oromo language and literature.

Here are some of the features of Kuusaa Walaloo:

  • Over 500 Oromo poems
  • Search function
  • Share poems with others
  • Save poems to your favorites list
  • Listen to poems

Walaloon damee ogbarruu keessaa kan bo’oofi, ceesiisaan tolfamee qooqa miidhaginaaniifi yeedaloodhaan dhiyaatudha. Walaloo keessatti qooqa, suureessuu, malleen dubbii fi jechoota fayyadamuun hiikkaa gabbata dabarsu. Walaloon miira kakaasuuf, ykn haalaafi seenaa dabarsuudhaaf ni gargaara. Walaloo yeroo baay’ee xiyyeeffannoo gaafachuun jalqabu. Akka fakkeenya arman gadii kanatti jalqaba.

Yaa Mana Walaloo Walaleessaa
Kutaa Qabuu Kessaa
Gurraa Naf Ergisaa
Gurraa Qofaa Miti Afaanin Callisa