Walaloo Jaalalaa: Love Poems

Walaloo Jaalalaa is a collection of Oromo love poems. It was created by Shegersoft, a software development company based in Ethiopia. The app contains over 200 poems, which can be read or listened to. It also includes a search function and the ability to share poems with others.

To use Walaloo Jaalalaa, you first need to download the app from the Google Play Store. Once you have installed the app, you can open it and start browsing the poems. You can search for poems by keyword, author, or title. You can also listen to poems by clicking on the play button.

If you find a poem that you like, you can share it with others by clicking on the share button. You can also save poems to your favorites list.

Walaloo Jaalalaa is a great way to learn about Oromo culture and to enjoy the beauty of Oromo love poetry. It is a must-have app for anyone interested in Oromo language and literature.

Here are some of the features of Walaloo Jaalalaa:

  • Over 200 Oromo love poems
  • Search function
  • Share poems with others
  • Save poems to your favorites list
  • Listen to poems

Walaloon Jaalalaa nama jaalatan tokkoof kan barreeffammuudha. Gosti walaloo jaalalaa onnee irraa kan madde ykn kan nama kofalchiisu ta’uu danda’a. Yeroo baay’ee seenaa tokko kan himu yoo ta’u, kunis miiraa fi yaada barreessaa kan ibsudha. Jaalala jechuun jireenya waliin qooddachuu, nama wal filataniif jireenya addaa ijaaruu fi wal cinaa dhaabbachuudha.