Xalayaa Jaalalaa: Love Letter

Xalayaa Jaalalaa is a collection of Oromo love letter. It was created by Shegersoft, a software development company based in Ethiopia. The app contains over 100 letters, which can be read or listened to. It also includes a search function and the ability to share poems with others.

To use Xalayaa Jaalalaa, you first need to download the app from the Google Play Store. Once you have installed the app, you can open it and start browsing the letters. You can search for letters by keyword, author, or title. You can also listen to letters by clicking on the play button.

If you find a love letter that you like, you can share it with others by clicking on the share button. You can also save poems to your favorites list.

Xalayaa Jaalalaa is a great way to learn about Oromo culture and to enjoy the beauty of Oromo love poetry. It is a must-have app for anyone interested in Oromo language and literature.

Here are some of the features of Xalayaa Jaalalaa:

  • Over 100 Oromo love poems
  • Search function
  • Share poems with others
  • Save poems to your favorites list
  • Listen to poems

Xalayaan ykn Xalayaan Jaalalaa nama hariiroo jaalalaa waliin qabduuf kan barreessituudha. Xalayaan jaalalaa bifa barreeffamaan jaalala ibsuudha. Jechoota ISA ykn ISHEE hawwatan fi qaxalee gargaaramuun barreeffama. Xalayaan sun ergaa jaalalaa gabaabaa fi salphaa irraa kaasee hanga dheeraa taʼuu dandaʼa.